Báo Điện tử VTC News

Phim tài liệu quý về ngày giải phóng miền Nam

(VTC News) - Ngày 30/4/1975, chiến dịch lịch sử mang tên Bác Hồ vĩ đại đã toàn thắng, Sài Gòn đã hoàn toàn giải phóng.